Termes i Condicions

0. General

1. Oferta de productes i referència de preus

2. Indicació dels preus

3. Drets del comprador

4. Disponibilitat

5. Entrega de la comanda

6. Formes de pagament

7. Condicions d’ús

8. Política de privacitat

9. Política de garanties i devolucions

_________________________________________________________________________________________________

0. General

TERMES I CONDICIONS

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre DONA ROSA BONET i l’usuari o client per la contractació realitzada a través del seu lloc web www.localhost

La contractació a través dels llocs web de DONA ROSA BONET suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de la pàgina, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per la pàgina propietat de DONA ROSA BONET. Aquestes condicions s’aplicaran sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que s’apliquin per a cada cas.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, el Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Detallista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

DONA ROSA BONET es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran fer-se, a través dels seus lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligatori durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Tanmateix, DONA ROSA BONET es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dins el termini i la forma escaient oportuna.

El titular d’aquest web és DONA ROSA BONET, amb domicili al carrer Provença 256, 08008 de Barcelona amb NIF: 37951634R.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Per a la contractació amb DONA ROSA BONET a través del seu lloc web, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i generals de contractació. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web de DONA ROSA BONET i la contractació per mitjà d’aquests. L’usuari es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, i no pot cedir-les a un altre.

Una vegada efectuada la compra, l’usuari visualitzarà la confirmació la seva comanda a la pantalla, i pot imprimir aquesta com a comprovant de compra. La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

1. Oferta de productes i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, DONA ROSA BONET ofereix informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, DONA ROSA BONET es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el seu contingut. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per al lloc web de DONA ROSA BONET es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, DONA ROSA BONET tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

2. Indicació dels preus

Cada producte ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, s’apliqui. Els preus indicats en pantalla seran els vigents en cada moment. Les despeses d’enviament corren per compte de l’usuari i s’afegiran al total de l’import dels productes seleccionats una vegada realitzat la comanda, a excepció de les ofertes d’enviament gratuït.

3. Drets del comprador.

Els usuaris de www.localhost podrà exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a DONA ROSA BONET en l’adreça següent: carrer Provença 256 baixos, 08008 Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir almenys nom i cognoms de l’interessat, domicili als efectes de notificacions, fotocòpia del document que acrediti la seva identitat i petició en què es concreti la sol·licitud en relació amb els drets esmentats.

4. Disponibilitat.

La disponibilitat dels productes oferts per DONA ROSA BONET a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que DONA ROSA BONET actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar exhaurit en aquest moment. En aquest cas, DONA ROSA BONET remetrà un correu electrònic al client informant-lo de la impossibilitat de fer complir la comanda.

5. Entrega de la comanda.

El temps d’entrega de cada article dependrà de la disponibilitat d’aquest, del lloc on calgui enviar-lo i del tipus d’enviament que prefereixi. Pot oscil·lar entre 1 dia i 30 dies.

6. Formes de pagament.

DONA ROSA BONET permet realitzar els pagaments de les formes següents: Targeta de crèdit. El pagament es realitza mitjançant la passarel·la de pagaments REDSYS, dotat de sistema de seguretat SSL i SECURE 3D. D’aquesta manera www.localhost mai sap el seu número de targeta de crèdit.

7. Condicions d’ús.

DONA ROSA BONET podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web www.localhost si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions d’ús.

8. Política de privacitat.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, DONA ROSA BONET informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals demanades per DONA ROSA BONET mitjançant els formularis de la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de DONA ROSA BONET, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, DONA ROSA BONET informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ Provença 256 08008 Barcelona, Espanya.

Per a qualsevol consulta o comunicació relativa a protecció de dades, sempre podeu contactar amb nosaltres a tra vés de: info@puntdona.com

Mentre no se’ns comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

9. Política de garanties i devolucions.

Tots els productes de www.localhost estan garantits contra tot defecte material o de fabricació durant un període de dos anys a partir de la data d’entrega, en els termes legalment establerts segons la llei 22/94.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de l’entrega. El consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

No s’inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan procedeixi, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

No s’admetran devolucions passats 7 dies hàbils des de la recepció de la comanda.

No s’admetran devolucions que no vinguin en el seu embalatge original, en perfectes condicions, amb el producte en perfecte estat i sense muntar.

Una vegada rebut el producte en els nostres magatzems, DONA ROSA BONET procedirà a la prèvia comprovació del seu estat abans de procedir al reintegrament del seu import. En el cas que es rebi un producte en mal estat, es podrà tornar-lo i DONA ROSA BONET reembossarà l’import complet (producte i enviament), limitant-se, en tot cas, la responsabilitat de DONA ROSA BONETa la seva reposició.

Les devolucions han de remetre’s al Servei de Devolucions de DONA ROSA BONET, C/ Provença 256 baixos, 08008 Barcelona, Espanya.

Passem a detallar els diferents tipus de devolucions i la seva manera de procedir:

a) Vull tornar un article nou per al seu reembossament:

Si per qualsevol motiu no es queda satisfet amb la comanda, es té un termini de 7 dies, a comptar de la data de recepció de la comanda, per tornar-lo.

No s’admetran devolucions que no vinguin en el seu embalatge original, en perfectes condicions i amb el producte en perfecte estat.

No s’admetran devolucions que continguin productes que hagin estat utilitzats o instal·lats.

És molt important que es torni el/els productes de devolució perfectament embalats. En el cas que els productes resultin danyats a causa d’un embalatge inapropiat, no s’admetrà la devolució.

No s’admetran devolucions en què hagi col·locat adhesius o etiquetes directament sobre l’embolcall de venda del producte.

Les despeses de devolució aniran a compte del consumidor. No acceptarem devolucions a ports a pagar a destinació.

Tota devolució ha d’incloure la còpia de factura i un petit escrit amb el motiu de la devolució.

Les trameses de les devolucions són responsabilitat del client fins que arribin a les nostres instal·lacions. Si us plau sol·liciti un comprovant d’enviament.

Com procedirà DONA ROSA BONET?

Una vegada rebem la mercaderia en els nostres magatzems i comprovem que es donen totes les condicions anteriors, DONA ROSA BONET admetrà la devolució del producte.

Es procedirà al reintegrament de l’import del producte conforme a la modalitat de pagament realitzada.

Se li enviarà un correu electrònic notificant de l’acceptació de la devolució i el corresponent reembossament d’aquesta.

b) Necessito tornar un article nou per al seu canvi:

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb algun producte i vol canviar-lo per un altre, té un termini de 7 dies, a comptar de la data de recepció de la comanda, per tornar-lo.

No s’admetran devolucions que no vagin en el seu embalatge original, en perfectes condicions i amb el producte en perfecte estat.

No s’admetran devolucions que continguin productes que hagin estat utilitzats o instal·lats.

És molt important que ens torni el/els productes de devolució perfectament embalats. En el cas que els productes resultin danyats a causa d’un embalatge inapropiat, no admetrem la devolució.

No s’admetran devolucions en què hagi col·locat adhesius o etiquetes directament sobre l’embolcall de venda del producte.

Les despeses de devolució aniran a compte del consumidor. No acceptarem devolucions a ports a pagar a destinació.

Tota devolució ha d’incloure la còpia de factura i un petit escrit amb el motiu de la devolució.

Les trameses de les devolucions són responsabilitat del client fins que arribin a les nostres instal·lacions. Si us plau sol·liciti un comprovant d’enviament.

Com procedirà DONA ROSA BONET?

Una vegada rebem la mercaderia en els nostres magatzems i comprovem que es donen totes les condicions anteriors, DONA ROSA BONET admetrà la devolució del producte.

Se li enviarà un correu electrònic notificant-ho i de l’acceptació de la devolució i es notificarà d l’import de les despeses de transport del nou enviament.

Una vegada acceptat el pagament del nou enviament, procedirem a enviar el producte.

c) Vull tornar un producte en garantia:

Tots els productes adquirits en www.localhost estan coberts per la seva respectiva garantia. De manera general la garantia cobreix defectes de fabricació. Contacti’ns abans de realitzar la devolució pel fet que molts dels problemes poden ser resolts sense que vostè incorri en despeses d’enviament.

Si vostè considera que el producte que va comprar està defectuós ens ho ha de notificar a través de: info@puntdona.com

Les despeses de devolució aniran a compte del consumidor. No acceptarem devolucions a ports a pagar a destinació.

Tota devolució ha d’incloure la còpia de factura i un petit escrit amb el motiu de la devolució.

Les trameses de les devolucions són responsabilitat del client fins que arribi a les nostres instal·lacions. Si us plau sol·liciti un comprovant d’enviament al seu transportista.

Com procedirà DONA ROSA BONET?

Les garanties seran revisades pel nostre equip de professionals, però en la gran majoria casos el proveïdor/fabricant ens demana que els enviem el producte per a una revisió abans de procedir al canvi o reparació.

Lamentablement depenem dels temps d’espera del proveïdor/fabricant, per la qual cosa no podem garantir una ràpida solució.

Estarem en contacte sovint amb el proveïdor/fabricant perquè tot s’efectuï de la manera més ràpida possible.

Si la garantia és acceptada, li farem l’enviament del producte a ports pagats.

Si la garantia és denegada, el consumidor haurà de fer-se càrrec de les despeses de la devolució del producte.

d) Els productes de la meva compra estaven danyats/trencats al moment de rebre’ls:

Nosaltres fem tot el que es pot per assegurar-nos que els seus productes arribin en perfecte estat.

Ha de notificar-nos durant els 7 primers dies des de la recepció de la seva comanda a través de: info@pundona.com.

No s’admetran devolucions que no hagin estat notificades prèviament a través de: info@puntdona.com

És molt important que ens torni el/els productes de devolució perfectament embalats. En el cas que els productes resultin danyats a causa d’un embalatge inapropiat, no admetrem la devolució.

No s’admetran devolucions en què s’hagi col·locat adhesius o etiquetes directament sobre l’embolcall de venda del producte.

NOTA: Si vostè en el moment de rebre el producte de l’empresa de transport detecta alguna anomalia en l’embalatge és preferible que ho rebutgi i es posi en contacte amb nosaltres.

Com procedirà DONA ROSA BONET?

Depenent del problema és possible que li sol·licitem fotografies del producte defectuós per a més informació abans de la devolució.

Li notificarem que vostè ja pot procedir a la devolució.

Si considerem que el producte en el moment de rebre’l estava danyat/trencat DONA ROSA BONET li reembossarà les despeses de devolució. Per a això haurà d’enviar-nos una còpia escanejada del comprovant de l’enviament a: info@puntdona.com

DONA ROSA BONET només es fa responsable del reembossament de les despeses devolució quan aquests hagin estat realitzats a través de Correus Certificat ordinari sense afegits.

DONA ROSA BONET li enviarà el nou producte a ports pagats.

e) He rebut un article incorrecte:

Si li hem enviat un producte que és diferent al que està detallat en la seva factura, nosaltres ens ocuparem del canvi.

Ha de notificar-nos durant els 7 primers dies des de la recepció de la seva comanda a través de: info@pundona.com.

Com procedirà DONA ROSA BONET?

Una vegada notificats, li enviarem un correu electrònic de confirmació per procedir a la solució del problema.

Nosaltres li enviarem el producte correcte i en el moment en què el transportista procedeixi a la seva entrega, vostè ha d’entregar-li el producte incorrecte.

NOTA: Aquests passos només són vàlids per a la Península, si vostè viu a les Balears, Canàries, Ceuta o Melilla, si us plau posi’s en contacte amb nosaltres a través de: info@pundona.com i li explicarem els passos que ha de seguir.

f) El producte que compri està incomplet:

Això pot ser a causa de molts factors que s’escapen del nostre control. Intentarem DONA Rosa Bonet donar-li la solució més ràpida i eficient.

Ha de notificar-nos durant els 7 primers dies des de la recepció de la seva comanda a través de: info@pundona.com.

Com procedirà DONA ROSA BONET?

Depenent del problema és possible que li sol·licitem fotografies del producte defectuós per a més informació abans de la devolució.

Si comprovem que efectivament el producte que va rebre aquesta incomplet, procedirem a enviar-li el material restant a ports pagats.

Totes els tipus de devolucions anteriorment detallades han de remetre’s a:

DONA ROSA BONET

C/ Provença, 256

08008 Barcelona, Espanya